Verkiezingsprogamma 2022-2026

Onderstaand treft u het volledige verkiezingsprogamma. Het programma is ook te downloaden via deze link.

Voorwoord

De inwoners en ondernemers van de gemeente Woensdrecht verdienen een betrouwbare en transparante overheid gericht op een duurzame en solidaire toekomst.

AKT levert hieraan een bijdrage door:

  • Een leefomgeving waarbij tegen elke vorm van criminaliteit wordt opgetreden;
  • Voldoende zorg te bieden voor iedereen die dat nodig heeft;
  • Iedereen te laten wonen tegen betaalbare prijzen;
  • Duurzame ontwikkelingen van bedrijven te stimuleren;
  • De Brabantse Wal te koesteren en in te zetten voor toerisme.

Naast onze speerpunten zijn er ook onderwerpen, die zeker gelijkwaardige aandacht zullen krijgen. Zorg voor een prettige leefomgeving, goede besteding van de beschikbare financiën en de gesprekken met inwoners, zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot een betrokken samenleving. Hierbij werken inwoners en overheid in alle openheid samen binnen ieders kunnen. Het uiteindelijke doel is een eigentijdse gemeente, waarin geleefd, gewerkt en ontspannen wordt met respect voor elkaar: een (h)echte samenleving.

AKT is er in geslaagd een onderscheidend verkiezingsprogramma 2022-2026 samen te stellen. Dit programma is de basis voor de manier waarop de uitdagingen en problemen de komende periode worden aangepakt en heeft de titel:

KRACHTIG WOENSDRECHT

Samen bouwen aan de  Woensdrechtse toekomst

AKT ziet een mooie toekomst voor Woensdrecht. De fractie is meer dan gemotiveerd om de ontwikkelde visie samen met u te realiseren.

Uw steun wordt gewaardeerd.

John Mathijssen

Lijsttrekker Alle Kernen Troef

Disclaimer

Vanaf maart 2019 beheerst het COVID-19 ons dagelijks leven. Dit geldt voor iedereen in de gemeente Woensdrecht. Bij de totstandkoming van dit document in december 2021 is de crisis nog niet voorbij. De inhoud van dit programma houdt geen rekening met beperkende maatregelen als gevolg van een crisis.

Inleiding

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dit Brabants gezegde, past zeker bij de gemeente Woensdrecht. Geen praatjes, maar gemoedelijk en gastvrij. Samengevat: Een krachtig Woensdrecht

In een krachtig Woensdrecht, praat je met elkaar, respecteer je elkaars mening en zet je samen de schouders eronder om een sterk Woensdrecht verder op de kaart te zetten. Alle Kernen Troef gelooft in de kracht van de Woensdrechtenaren die op het niveau van de eigen straat, buurt of wijk proberen het fijn met elkaar te hebben. Wat ons betreft faciliteert en stimuleert de gemeente die naast die warmte en zelfredzaamheid ook de zelfwerkzaamheid en de lokale gemeenschapszin. Hier ligt een taak om met de gemeentelijke koers daar rekening mee te houden.

De gemeente is als bestuurlijke organisatie bij veel mensen een “ver van mijn bed”-show, een op afstand opererende autoriteit, die zaken besluit, moeilijke praat verkoopt, waar je niets van begrijpt en wat net niet past in je eigen straatje.

Wat Alle Kernen Troef (AKT) betreft, kan een overheid niet dicht genoeg bij haar inwoners staan. En kunnen invloed, zeggenschap én verantwoordelijkheid niet laag genoeg in de samenleving worden gelegd. Wat een buurt of kern zelf kan regelen, moet vooral niet op het gemeentehuis geregeld worden.

Want Woensdrecht wordt niet gemaakt in het gemeentehuis, maar in de straten, buurtschappen, wijken en kernen. Aan de gemeente de taak om dienstbaar te zijn aan die ontwikkelingen. De Woensdrechtenaren zijn er niet voor de gemeente, maar de gemeente is er voor de Woensdrechtenaren. En die gemeente kan best wat toegankelijker zijn.

Over Alle Kernen Troef

Alle Kernen Troef (AKT) is een lokale politieke partij die eind 2009 op initiatief van Ludo Bolders is opgericht. In de afgelopen jaren heeft de partij zich ontwikkeld tot een volwaardige gesprekspartner in de gemeenteraad.

AKT is aangesloten bij Lokaal Brabant, die bij de Provinciale Verkiezingen in 2019 1 zetel behaalde. Lokaal Brabant is op haar beurt weer aangesloten bij de OPNL (voorheen OSF), die 1 zetel invult in de Eerste Kamer. Op deze wijze heeft AKT ingangen gecreëerd naar het provinciehuis in Den Bosch en ook omgekeerd wordt dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van Lokaal Brabant.

Waar AKT voor staat en voor gaat is een gemeente waar het goed is om op te groeien, goed is om te wonen, te werken en goed is om oud te worden. Vandaag, morgen en in de verdere toekomst.

Dat is onze missie.

Respect voor onze medestanders en tegenstanders betekent voor AKT dat we geen mooie praatjes verkopen die we niet waar kunnen maken. Mensen willen niet bedonderd worden en daarom moet je ook durven toegeven dat je als partij soms iets niet of pas veel later kunt waarmaken. Ook in de politiek duurt eerlijk het langst. De politiek in gaan doe je niet voor jezelf, maar om dienstbaar te zijn aan de samenleving waar je ook zelf deel van bent. Het gaat er bij AKT niet om dat je nastreeft wat je als persoon wilt, maar dat je nastreeft wat de gemeenschap nodig heeft. Dat is de manier van werken waarop we onze doelen willen bereiken en waarop de inwoners van onze gemeente AKT mogen aanspreken.

Leefbaar Woensdrecht

Uit onze missie volgt automatisch dat leefbaarheid bij AKT prioriteit 1 heeft. Met die leefbaarheid bedoelen we de aantrekkelijkheid en geschiktheid van een gebied en een leefgemeenschap waar je zorgeloos kunt opgroeien, wonen, werken en oud worden en waar je je prettig voelt. Daarvoor zijn de volgende zaken belangrijk:

·        Voldoende goed bereikbare en goed onderhouden voorzieningen zoals scholen, winkels, ruimtes om alleen of in verenigingsverband te spelen, te sporten en hobby’s te bedrijven, groen en openbaar vervoer;

·        Een omgeving waar mensen zich veilig voelen met geen of weinig inbraak, geen overlast van drugs en vandalisme. Voldoende openbare verlichting en een uitgebalanceerde sociale controle;

·        Een schone en opgeruimde omgeving zonder zwerfvuil en geen verloederd straatbeeld;

·        Sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp;

·        De mate waarin de overheid de door haar gestelde regels op het gebied van leefbaarheid wel of niet handhaaft.

Voor AKT zijn alle kernen van de gemeente Woensdrecht daarbij even belangrijk. Een goede leefbaarheid moet in alle kernen gewaarborgd zijn, waarbij iedere kern toch ook weer het recht heeft om haar eigen identiteit te behouden. Wij van AKT zullen ons er voor 100% voor inzetten dat lokale initiatieven van ondernemers en inwoners de kans krijgen om bij te dragen aan de leefbaarheid van onze kernen.

Door de vergrijzing zal de behoefte aan voorzieningen de komende jaren veranderen. Daarnaast blijven ook voorzieningen nodig voor de opgroeiende jeugd en jonge gezinnen. Voor de gaten die in het openbaar vervoer ontstaan, zullen slimme alternatieven gezocht worden. Te denken valt hierbij aan buurtbussen en de hulp van vrijwilligers.

Om te komen tot een uitgebalanceerd voorzieningenniveau pleit AKT er voor om samen met de dorpsplatforms een buurtvisie per gebied in alle kernen op te stellen. Met het opstellen van deze buurtvisie wordt verkend hoe de voorzieningen in de buurt (woningen, winkels en maatschappelijke voorzieningen) in de toekomst versterkt kunnen worden en welke oplossingen er zijn om bijvoorbeeld aan de leegstaande panden een andere invulling te geven.

In onze gemeente zijn steeds meer mensen uit Midden en Oost Europa werkzaam en ook zij zien hier mogelijkheden zich (al dan niet permanent) te vestigen. AKT ziet hen als volwaardige inwoners, die ook gebruik moeten kunnen maken van alle aanwezige voorzieningen. Hiervoor verlangt AKT van hen wel een vorm van participatie in de samenleving.

Veiligheid

Het begrip veiligheid is onlosmakelijk verbonden met leefbaarheid. Het gaat er niet om of volgens de statistieken er sprake is van veilige situaties, maar voor AKT is het belangrijk dat degene die in onze gemeente woont, werkt of recreëert zich ook veilig voelt.

Verkeer

Dat betekent op het gebied van verkeersveiligheid goed onderhouden wegen, met voldoende openbare verlichting en het aanpakken van gevaarlijke punten. De buurtpreventieteams, bijzonder opsporingsambtenaar (boa) en de inwoners dragen met de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het signaleren van knelpunten. De gemeente zorgt voor adequate betaalbare oplossingen, waar mogelijk van structurele aard.

Openbare orde

AKT vindt persoonlijke veiligheid zeer belangrijk. Op het gebied van openbare orde wordt mogelijk overlast door vandalisme, het illegaal storten van afval en drank- en drugsgebruik in de kiem gesmoord door het optreden van de jongerenwerker, boa en politie. Ook de sportcoach krijgt hierin een rol, waarbij het uitgangspunt een zero tolerance drugsbeleid is. Daarnaast wordt geen enkele vorm van criminaliteit door de vingers gezien. Ook de buurtpreventieteams, waar AKT trots op is, spelen hierin een onmisbare rol.

·        De geluiden uit de samenleving roepen om meer handhaving. AKT gaat zich inzetten voor zichtbare handhaving, door meer boa’s en gerichte inzet van minimaal 4 wijkagenten.

Rampenbestrijding

Rampenbestrijding is eveneens een onderdeel van de leefbaarheid. Het vereist tenminste een goede coördinatie en samenwerking met onze buurgemeentes, ook grensoverschrijdend. AKT wil voor onze gemeente de risico’s in beeld hebben met controle en handhaving optreden tegen eventuele tekortkomingen. Voor controle en handhaving in de omliggende industriegebieden, zoals de kerncentrale Doel, het havengebied Antwerpen en de Schelde-Rijnverbinding zijn we overgeleverd aan de inzet van andere partijen. Communicatie met deze partijen en het regelmatig evalueren zijn voor AKT van groot belang. Ook de communicatie naar onze inwoners over incidenten en ongevallen moet veranderen. AKT pleit hiervoor alle mogelijke communicatiemiddelen in te zetten en zo kort mogelijke reactietijden te bewerkstelligen.

Hulpverlening

AKT streeft naar gegarandeerde haalbare aanrijtijden van brandweer en ambulance. De aanrijtijden van de hulpdiensten zullen in alle kernen binnen de ministeriële normen moeten vallen. AKT denkt dat dit voor de kern Putte mogelijk is door middel van goede samenwerking met de Belgische buurgemeenten. Met de verplaatsing van het Bravis ziekenhuis van Bergen op Zoom naar Roosendaal, is met voldoende personeel een 24-uursbezetting van de ambulancepost aan de Doelstraat voor AKT een must geworden.

De aanwezigheid van automatische externe defibrillatoren (AED) draagt ook een steentje bij op gezondheidsgebied en deze zullen gehandhaafd worden. AKT blijft zich inzetten voor:

·        Een 24-uursbezetting van de ambulancepost;

·        Het behoud van de huidige 4 brandweerkazernes.

Burgerparticipatie

Een aantrekkelijk gemeente bestaande uit levendige dorpen met betrokken inwoners. Dat is hoe AKT de gemeente graag ziet. Het stimuleren van burgerparticipatie heeft dan ook een positief effect op de leefbaarheid.  AKT daagt de inwoners uit om zelf met goede ideeën te komen.

Uitgangspunten daarbij zijn:

·        Een blijvend inwonersbudget boven op de budgetten van de dorpsplatforms om in te zetten voor lokaal maatwerk, zoals het opknappen van een speeltuin, het plegen van extra onderhoud of het rolstoelvriendelijker inrichten van de buurt;

·        Het behouden van cruciale verbindende voorzieningen in de kernen zoals de multifunctionele centra en waar mogelijk deze verder door te ontwikkelen tot volwaardige ontmoetingspunten voor iedereen;

·        Een adequate inzet van het college als gesprekspartner voor de dorpsplatforms.

Sociaal Woensdrecht

Leefbaarheid wordt mede bepaald door hoe je er zelf in staat. Wanneer je zelf niet in staat bent je te redden, dan moet er voor adequate hulp gezorgd worden. Met de komst van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2014 is er op dit gebied veel gewijzigd. Niet alleen het financiële gedeelte, maar ook de invulling van de WMO. Gebleken is dat onze gemeente dit allemaal goed heeft opgepakt. Aan AKT de taak om ervoor te blijven zorgen dat de gemeente in alle kernen aan iedereen de zorg blijft bieden, passend bij de situatie van de zorgbehoevende en zijn of haar omgeving.

WMO

In de komende jaren zal de gemeente sneller vergrijzen. Op dit moment is 24% van de Woensdrechtse bevolking ouder dan 65 jaar. De toename van ouderen in onze gemeente zal ook een extra financiële last betekenen voor de zorgkosten. Behoud van een goede variatie in het woningbestand lijkt AKT dan ook één van de zaken, die een positieve werking hebben op enerzijds het thuis kunnen blijven wonen en anderzijds op het betaalbaar houden van de zorg voor zowel onze inwoners als voor de gemeente. Er zullen voor alle doelgroepen voor nu en in de toekomst voldoende alternatieven aanwezig moeten zijn. Daarnaast zullen preventie en voorlichting volgens AKT ook een dempende werking hebben op de verwachte negatieve effecten.

AKT wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen moeten niet het kind van de rekening worden van Haagse en gemeentelijke bezuinigingen. AKT blijft zich inzetten voor het hanteren van de menselijke maat, uitgaande van eigen kracht.

Deze zelfredzaamheid, door burgerinitiatieven opgepakt, wordt door AKT extra ondersteund:

·        Mantelzorgers zijn kanjers! Om die reden gaat AKT de ondersteuning van deze mensen nog beter vormgeven. Denk daarbij aan het bieden van respijtverlof (een dagje niet hoeven zorgen) of cursussen voor omgaan met mensen met dementie. Maar ook financiële ondersteuning als eigen inkomsten door de mantelzorg in de knel komen;

·        AKT stimuleert de inzet van moderne technieken zoals beeldbellen. Niet ter vervanging van menselijk contact maar als aanvulling, zodat professionele zorgverleners meer mensen kunnen helpen;

·        AKT wil beschermd werken en dagbesteding dichter bij huis organiseren;

·        AKT is alert op signalen van eenzaamheid en de bijzondere problematiek die gekoppeld is aan het ouder zijn. AKT wil met alle vrijwillige en professionele partijen in overleg om structureel contact te houden met als doel signalen te delen en samen oplossingsrichtingen te bedenken;

·        Jongeren hebben de toekomst! AKT streeft naar goede jeugdzorg door een actieve gemeente te zijn als het gaat om:

o   Het bestrijden van jeugdwerkloosheid;

o   Een goede opvang;

o   Begeleiding van jongeren;

o   Begeleiding en ondersteuning van gezinnen die moeilijkheden ondervinden bij de opvoeding.

Bovenstaande kan voor AKT alleen gerealiseerd worden door het beleid van jongeren en ouderen samen te voegen in één portefeuille met één portefeuillehouder. 

Gezondheid

De verplaatsing van de hoofdlocatie van ziekenhuis Bravis heeft niet alleen invloed op de aanrijtijden van de ambulance. In combinatie met het vrijkomen van verzorgingstehuis Heideduin in Hoogerheide ontstaat de mogelijkheid tot het vormen van een poliklinische afdeling. AKT maakt zich sterk om eenvoudige poliklinische zorg mogelijk te maken in onze gemeente.

Armoedebestrijding

AKT wil eraan werken dat armoede in onze gemeente (in het belang van onze samenleving) zoveel mogelijk wordt voorkomen. Armoede is meestal het gevolg van schulden en de praktijk laat zien dat dit een grote belemmering is om mensen aan het werk te krijgen en participatie in de samenleving mogelijk te maken. Niet alleen schulden zelf maar ook de oorzaken zoals verslaving, langdurige werkloosheid, geen of onvoldoende scholing moeten in samenhang worden aangepakt. AKT vindt dat met name de BWI en de Sociale Dienst hier hun primaire rol moeten kunnen vervullen.

Het huidige armoedepercentage in de Gemeente Woensdrecht is aanleiding om nog meer in te zetten op de aanpak van de oorzaken van armoede, want dit komt ook steeds vaker voor bij mensen die wel werken. Deelnemen aan de maatschappij is de beste manier om aan armoede te ontkomen. Dat kan onder andere door (vrijwilligers)werk en/of dagbesteding. Niet iedereen is in staat zelfstandig een volwaardig inkomen te verwerven. Om die reden zet AKT zich in om mensen te begeleiden en ondersteunen naar een baan. Groepen voor wie werken minder of geen optie is, zoals ouderen en (chronisch) zieken, verdienen een bijzondere aanpak zodat zij volwaardig deel kunnen nemen in de samenleving.

Speerpunten voor AKT hierin zijn:

·        Zoeken naar maatwerk per persoon als het gaat om ondersteuning zoals schuldhulpverlening en bijzondere bijstand;

·        Zoeken naar een andere vorm van ondersteuning, zoals tijdelijke vrijstelling, uitstel van gemeentelijke lasten, garantstellingen en andere middelen die mensen helpen uit de schuldenproblematiek te komen;

·        Helpen bij burgerinitiatieven waaronder de Stichting Leergeld, en de Voedselbank;

·        Mensen in eigen kracht zetten: helpen bij het ontwikkelen van mogelijkheden om inwoners weer zelfstandig te laten functioneren.

Preventie

De landelijke en gemeentelijke overheid zijn voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk voor het ontstaan van en het laten voortbestaan van schuldposities. Het antwoord op betalingen van achterstallige belastingen en andere overheidsaanslagen wordt meestal verwoord in aanslagen met hoge boetes. Inwoners met toch al grote schulden komen op die wijze steeds verder in de problemen. Voor de minima is er een aantal mogelijkheden die tot oplossingen kunnen leiden, maar voor inwoners met een iets hoger inkomen of een afwijkende arbeidsvorm is er vrijwel niets geregeld. AKT streeft ernaar om dit beleid van afstraffing te vervangen en samen met de betrokkene tot een constructieve oplossing te komen.

Vrijwilligerswerk

De organisatie van vrijwilligerswerk wordt door AKT als onmisbaar gezien. De uitvoering en coördinatie van het vrijwilligerswerk binnen onze gemeente wordt gedaan door de Brede Welzijnsinstelling (BWI). De BWI heeft zich inmiddels ontwikkelt tot een professionele organisatie, die fungeert als spin in het web en heeft haar meerwaarde voor de gehele Woensdrechtse samenleving bevestigd.

De BWI zorgt ervoor dat het vrijwilligerswerk efficiënt en optimaal haar stempel drukt binnen onze gemeente. Dit is alleen mogelijk wanneer er voldoende financieel gestimuleerd wordt waarbij mensen, die dat nodig hebben, geschoold worden en van moderne communicatiemiddelen voorzien worden. Op deze wijze moet iedere vrijwilliger zijn taak in de praktijk aan kunnen.

Jeugdzorg

Alle jeugdzorg is inmiddels ondergebracht bij de gemeenten. De nieuwe jeugdwet respecteert de beleidsvrijheid van gemeenten. Voor AKT is het uitgangspunt bij deze wet: ”Eén gezin, één plan, één regisseur”. Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van de overheid. Kortom: één bestuurder voor integraal jeugdbeleid. AKT gaat zoveel mogelijk uit van aanvullende steun aan de eigen kracht van de jongere en het gezin. De sociale omgeving wordt daar altijd bij betrokken. Dit heet participatie in de samenleving.

AKT vindt dat de gemeente de hulp en ondersteuning van en met gezinnen moet organiseren om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Met name de kinderen in gezinnen van ouders met geestelijke gezondheidsproblemen en/of verslavingsproblemen verdienen extra aandacht. Wanneer de veiligheid en de gezonde ontwikkeling van het kind in gevaar is, moet er op een juiste wijze tijdig worden ingegrepen. AKT zet zich ervoor in dat het Team Jeugd (voorheen: Centrum Jeugd en Gezin) voor deze coördinatie in onze gemeente over voldoende capaciteit en middelen kan beschikken.

Onderwijs

AKT heeft de ambitie om kinderen tot minimaal hun 12e jaar in hun eigen vertrouwde omgeving onderwijs te laten genieten. AKT wil ook in het onderwijs de menselijke maat aanhouden. Hierbij horen naast theorie, ook gymnastiek en zwemonderwijs, mede uit oogpunt van lichamelijke ontwikkeling. AKT zal met alle, ons ten dienste staande wettelijke middelen zorgen dat in alle kernen basisonderwijs mogelijk blijft.

Iedere leerling heeft recht op het best mogelijke onderwijs. AKT wil de scholen binnen onze gemeente stimuleren om maximale kwaliteitsstandaarden aan te houden. Het is aan de scholen zelf om de samenleving te garanderen dat examens en diploma’s in het Nederlandse taalgebied ook echt iets voorstellen.

Vrijheid van onderwijs mag nooit worden uitgelegd als een recht op geven van slecht onderwijs. Zwakke scholen moeten we hulp geven om de kwaliteit op peil te brengen, maar als dat naar de mening van de onderwijsinspectie niet lukt, moet een onder de maat scorende zwakke school onherroepelijk dicht. Door deze benadering komt kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente op een zo’n hoog mogelijk niveau, zodat onze kinderen voor de toekomst een goede basis kunnen krijgen. Taal- en leerachterstanden bij kinderen moeten zo vroeg mogelijk gesignaleerd en aangepakt worden. In dat kader ziet AKT de peuterspeelzalen en kinderopvang als essentieel onderdeel van de brede school.

Goede scholen zijn van belang om opgroeiende kinderen in gemeente Woensdrecht de kans te geven zich te kunnen ontplooien. Als gevolg van een daling van het toekomstig aantal schoolgaande jongeren in onze gemeente zijn deze voorzieningen geen vanzelfsprekendheid. Om leerlingen en studenten kansen te bieden op de lokale arbeidsmarkt zal de gemeente Woensdrecht samenwerking moeten zoeken met de andere Brabantse Wal gemeenten. Mogelijk kunnen hiermee opleidingen, die aansluiten op de behoefte van de bedrijven, worden gerealiseerd.

·        AKT stelt dat voor iedere kern een goede basisschool in de omgeving beschikbaar moet zijn. Uiteraard bij voorkeur in eigen kern of wijk, maar altijd binnen een redelijke afstand én veilig en goed bereikbaar;

·        AKT stimuleert de samenwerking door o.a. stageplaatsen tussen het middelbaar- en beroepsonderwijs enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds om bedrijven te voorzien van goede en gemotiveerde lokale werknemers.

Ruimtelijk Woensdrecht

Door de invoering van de Omgevingswet krijgen we een heel andere manier van werken op het gebied van wonen. De gemeenteraad weet waar behoefte aan is. Of het nu gaat om woningbouw, uitbreiding van bedrijventerreinen, huisvesting van arbeidsmigranten. De provincie mag best kritisch bezien of een plan past en de gemeente zich houdt aan de spelregels vastgelegd in de omgevingswet, maar uiteindelijk is deze regelruimte weggelegd bij de gemeente.

Wonen voor iedereen

AKT vindt het belangrijk dat iedereen fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen. Of dit nu permanent of tijdelijk is. Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen permanent en tijdelijk wonen.

Permanent wonen

Onze gemeente biedt een enorme variatie aan woonlocaties. 19% van de woningen valt onder het beheer van een woningstichting. Hun betrokkenheid bij de totstandkoming van de gemeentelijke woonvisie is erg groot. Met name in het segment starters/ouderen hebben ze een belangrijke rol die slechts ten dele bij hun huidige voorraad past. De zogenaamde “wooncarrière”, blijven wonen in de eigen kern van wieg tot graf, moet een keuze kunnen zijn. De kernen verliezen echter aan aantrekkingskracht door het uitblijven van een krachtige aanpak binnen de woningmarkt:

·        AKT is voor een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod, zodat een brede afspiegeling van de samenleving hier kan en wil wonen. Dit kan door het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, ouderen en de middenklasse op de woningmarkt;

·        AKT blijft de mogelijkheden van alternatieve woonvormen onderzoeken (o.a. Tiny Houses en mantelzorgwoningen), collectief particulier opdrachtgeverschap, beschermde woon-constructies, huur en koopwoningen gekoppeld aan zorg;

·        AKT is voorstander van legalisering van permanent wonen op de aanwezige recreatieparken door het geven van een dubbelbestemming (recreëren en wonen) mits voldaan wordt aan het bouwbesluit, zoals bijvoorbeeld op De Groenendries in Huijbergen en de Parklaan in Putte.

Tijdelijk wonen

AKT wil een goede huisvesting van arbeidsmigranten, waarbij vooral de arbeidsmigranten met een kortere verblijfsperiode gezamenlijk worden gehuisvest, bij voorkeur in een woonhotel. Hierdoor blijven de woningen in de kernen beschikbaar voor oude en nieuwe inwoners die hier een wooncarrière hebben. Aanpak van de misstanden, zoals die nu bij de huisvesting van arbeidsmigranten hier en daar jammer genoeg nog steeds voorkomen, moet de hoogste prioriteit hebben. Iedereen die arbeidsmigranten onderdak biedt, zal zich aan de regels moeten houden op het gebied van huisvesting voor deze groep.

Statushouders en asielzoekers

AKT heeft zorg voor mensen als belangrijk uitgangspunt. De wereld is een stuk minder veilig geworden en de effecten daarvan zijn terug te zien in de toeloop van vluchtelingen naar ons land. AKT loopt niet weg als er een beroep gedaan wordt om te helpen, maar houdt daarbij ook oog voor onze eigen inwoners en bedrijven. AKT wil een goede opvang en integratie van statushouders op een manier die recht doet aan de humanitaire nood van deze groep, zonder onze lokale inwoners achter te stellen.

De instroom van asielzoekers houdt niet op en is onvoorspelbaar door alles wat er in de wereld gebeurd. Het kabinet is het bevoegd gezag als het gaat om de eerste opvang. Een relatief kleine gemeente als Woensdrecht moet niet opgezadeld worden met de permanente opvang. Dat wil zeggen, dat AKT nooit akkoord zal gaan met permanente huisvesting voor asielzoekers in de vorm van een AZC.

Duurzaam Woensdrecht

Duurzaamheid is inmiddels een begrip wat iedereen kent en waaraan iedereen zijn eigen invulling geeft. Dat kan zijn op het gebied van gasloos bouwen, het plaatsen van zonnepalen of de verwarming een graadje lager zetten. In Den Haag is een taakstelling opgelegd, die vertaald is naar een taakstelling per regio in een zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een regionaal samenwerkings-verband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie met de functies het regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de sectoren Elektriciteit en Gebouwde Omgeving via regionale warmteplannen, energie- infrastructuurplannen. En ook de opgave voor hernieuwbare energie opwekking en het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie via bewustwording, kennisoverdracht en urgentiebesef bij inwoners van de regio.

Alternatieve energiebronnen

AKT streeft naar alternatieve duurzame energievormen, zoals zonne-, wind-, waterenergie en warmtepompen. Initiatieven voor het plaatsen van windturbines en zonneparken worden door AKT alleen gesteund als voor de direct omwonenden de overlast acceptabel is én zij ingestemd hebben met de voorstellen tot (burger-)participatie.

Laadpalen

Elektrisch rijden is de toekomst. De verwachting is dat in 2025 circa 10% van alle personenvoertuigen elektrisch zijn. Al deze voertuigen hebben een laadbehoefte waarin voorzien moet worden. AKT wil de juiste condities creëren zodat de transitie naar emissievrij vervoer voortvarend verloopt en voorkomen wordt dat bewoners bij de aanschaf van een voertuig kiezen voor een brandstofvoertuig omdat de openbare laadinfrastructuur achterblijft. Eén van de doorslaggevende condities om dit te bereiken is voldoende (openbare) laadinfrastructuur.

Milieu

Geld en stenen waren jarenlang belangrijker dan mensen en milieu. Dat moet veranderen. AKT vindt dat op het gebied van milieu een visie ontwikkeld moet worden, waarin duidelijke regels zijn opgenomen voor een goed leefklimaat in onze gemeente. Helaas houdt milieu geen rekening met landsgrenzen. AKT maakt zich daarom zorgen over de oprukkende – en niet altijd ‘schone’ – industrie rond de Antwerpse haven. Het is vooral de luchtverontreiniging die onze kwaliteit van leven bedreigt. Wij leven in een gebied met – op Europese schaal gezien – zeer hoge fijnstofgehaltes en stikstof in de lucht die wij dagelijks inademen. AKT is van mening dat er streng toezicht moet zijn op de luchtkwaliteit, en we moeten blijven investeren in de samenwerking met onze aangrenzende gemeenten, zowel in Nederland als in België. Monitoring en actief optreden bij overschrijding van normen zijn net zo belangrijk als het actief melden aan onze inwoners van calamiteiten.

De stikstofproblematiek wordt inmiddels landelijk aangepakt. De aangedragen oplossingen hebben niet alleen grote gevolgen voor onze agrariërs, maar zeker ook een nadelig effect op de woningbouwplannen in onze gemeente. Het is zaak om hier op creatieve wijze mee om te gaan. AKT zal initiatieven op dat gebied ondersteunen.

De jarenlange discussie over de kerncentrale in Doel is nog lang niet afgesloten. De kerncentrale is technisch gezien niet alleen verouderd, maar ook versleten en het oprekken van de levensduur is discutabel. Het sluiten van de kerncentrale Doel blijft een taak van de federale regering van België. Voor AKT blijft het belangrijk dat er tijdig en volledig gecommuniceerd wordt over de ontwikkelingen en de gevolgen voor onze gemeente.  

Drugsafval is een gevaar voor het milieu in het algemeen. Ook in de gemeente Woensdrecht hebben we hier jammer genoeg last van. Voor AKT is het belangrijk dat ieder signaal van onze inwoners hierover, direct wordt opgevolgd. Door snel optreden is de kans dat de veroorzakers opgespoord – en beboet – kunnen worden velen malen groter. Daarnaast wordt zo ook de kans op grote milieuschade verminderd.

·        AKT is voorstander van een milieuvisie, waarin het omgaan met drugsafval en de communicatie met de buurgemeenten worden opgenomen;

·        AKT ondersteunt creatieve initiatieven met betrekking tot de stikstofproblematiek

Duurzaamheid

De gevolgen van onze huidige manier van leven worden steeds nadrukkelijker zichtbaar in het uitsterven van diersoorten en de opwarming van de aarde. Op internationaal-, landelijk- en provinciaal niveau worden er door overheden en bedrijven allerlei initiatieven ontplooit om het tij te keren. AKT vindt dat op gemeentelijk niveau veel meer mogelijk is dan nu in de praktijk wordt gebracht.

Met de motie “Bevorderen Duurzaamheid”, die door de Woensdrechtse gemeenteraad unaniem werd aangenomen in 2015 is men weliswaar op de goede weg, maar er kan nog veel meer gebeuren op dit gebied. Alleen een visie formuleren is niet voldoende. Een uitvoeringsprogramma en een monitoringsprogramma is onontbeerlijk.  Een goed gemeentelijk duurzaamheidsbeleid moet een evenwicht bieden tussen drie pijlers: economische ontwikkeling, ecologische waarden maar zeker ook sociale rechtvaardigheid. AKT vindt dat onze gemeente daarin veel kan betekenen.

Enkele concrete acties die AKT daarbij voor ogen heeft zijn:

·        Het verduurzamen van onder andere verenigingsgebouwen, multifunctionele centra, scholen en zorginstellingen;

·        Door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven aan:

o   Het volledig klimaatneutraal maken van het gemeentehuis;

o   Het realiseren van volledige duurzame inkoop en fairtrade;

o   Gemeentelijke voertuigen zoveel mogelijk duurzaam te laten rijden.

Bij het ontwikkelen van een lokaal duurzaamheidsbeleid zijn de inwoners een belangrijke doelgroep. Zij hebben met hun gedrag (consumptie, mobiliteit en recreëren) een belangrijke invloed op het milieu. AKT vindt dat de gemeente daarover veel meer voorlichting moet geven en de stimuleringsregeling verder onder de aandacht moet brengen.

AKT is van mening dat duurzaamheid in het coalitieakkoord een prominente plaats verdient. Bij alle raadvoorstellen, maar ook in projectopdrachten wil AKT voortaan een aparte duurzaamheidsparagraaf opnemen. Duurzaamheid moet in alle gemeentelijke beleidsvelden verankerd worden.

Natuurrijk Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht is dé groene gemeente op de Brabantse Wal. Naast de variëteit aan natuur, zoals de bossen, heide en zandverstuivingen, kenmerkt het gebied zich door de voor Nederland grote hoogteverschillen. Dit alles in een omgeving, waar zelfs luchtvaart mogelijk is.

Prioriteit ligt dan ook in het koesteren van onze groene gemeente. Onnodige vervuiling moet in de kiem gesmoord worden door toezicht en handhaving.

Agrarische sector

Bij het koesteren van onze natuur en landschappen moet ook rekening gehouden worden met de belangen van de agrarische sector. Ook met deze sector moet de gemeente intensiever dan nu de samenwerking gaan zoeken. AKT ondersteunt de agrarische sector door haar ruimte te geven voor duurzaam ondernemen. De agrarische sector is een belangrijke economische pijler in onze gemeente en moeten we ook als zodanig behandelen. Activiteiten op de grens van recreatie, kleinschalige detailhandel in relatie tot de agrarische activiteiten en soortgelijke activiteiten kunnen rekenen op steun. AKT wil omschakeling stimuleren van gangbare naar duurzame landbouwmethoden. Ook streeft AKT naar vergroting van de multifunctionaliteit van agrarische bedrijven. Duurzame landbouw betekent voor AKT onder andere het bevorderen van groene innovaties en een minimaal gebruik van schadelijk landbouwgif. Dieren in de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan hebben.

AKT loopt niet weg voor de stikstofproblemen, waarvan de agrarische sector als veroorzaker wordt beticht. Deze sector in de gemeente Woensdrecht bestaat voor 89% uit akker- en tuinbouwbedrijven. AKT is van mening, dat onze boeren daardoor meer slachtoffer dan veroorzaker zijn van dit probleem. We zien de rol en de verantwoordelijkheid van de boeren, maar weten tegelijkertijd dat het niet billijk of productief is ze te confronteren met regels die strenger zijn dan in de rest van Nederland. Strenger dan in de rest van Europa zelfs.

AKT zal zich blijvend inzetten, mede gesteund door Lokaal Brabant, om de landbouwers in hun bedrijfsvoering te steunen. Dit doen we ook omdat de agrarische sector een belangrijke rol speelt bij het (toekomstige) beheer van het buitengebied.  De initiatieven van Food Up tonen aan dat hier goede alternatieven liggen voor de huidige landbouw.

Er zijn in onze gemeente veel boerderijwinkels, die lokale producten aanbieden, waaronder de door hen zelf gekweekte groente en fruit. AKT waardeert deze vorm van duurzaam ondernemen en zal dit blijven ondersteunen.

·        AKT blijft zich inzetten voor het voortbestaan van de agrarische sector in onze gemeente;

·        AKT zet zich in voor innovatieve en kleinschalige ontwikkelingen, die boeren nieuwe verdien-modellen opleveren.

Natuurbeheer

AKT is van mening dat onze unieke landschappen onderhouden, beschermd en verantwoord toegankelijk gemaakt moeten worden voor iedereen. De gemeente moet daarbij gebruik maken van de kennis en het enthousiasme van de verschillende milieu- en natuurbeschermingsorganisaties, zoals Benegora, Namiro, Stichting de Brabantse Wal en het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

Onderwerpen die volgens AKT de komende jaren prioriteit moeten krijgen zijn:

·        Het bestrijden van verdroging van de Brabantse Wal;

·        Het terugdringen van ongewenst gebruik van onze natuurgebieden door motor- en quadrijders.

Buitenruimte

Kwalitatief goed groen- en wegenonderhoud is het visitekaartje voor de gemeente. Dit geldt in het bijzonder voor toegangswegen. AKT is voorstander van een gezinsvriendelijke gemeente waarbij toegankelijkheid en kwaliteit van spelen in de buitenruimte op niveau moeten blijven. Bij het inrichten en onderhouden van de buitenruimte moet rekening gehouden worden met mindervalide mensen.

Het gebruik van chemische onkruidverdelgers moet stoppen. Daardoor zal er nagedacht moeten worden om obstakels, zoals rotondes en verkeerseilanden, onderhoudsvriendelijk te maken.

AKT wil:

·        In overleg met de inwoners en het dorpsplatform de onderhoudsplannen afstemmen op hun gedachten over goed onderhoud;

·        Hinderlijke obstakels en oneffenheden in looproutes aanpakken;

·        Bedrijven in het buitengebied stimuleren de HogeNood App te gebruiken voor toiletbezoek

Economisch Woensdrecht

Ondernemers en (familie)bedrijven zorgen voor werk en bedrijvigheid, met name op de bedrijventerreinen. Dat is belangrijk voor onze inwoners en daarom vindt AKT dat zij steun verdienen. AKT maakt zich sterk voor de verdere ontwikkeling op de bestaande locaties, waaronder kansrijke startups. Ook is AKT altijd gemotiveerd om het midden- en kleinbedrijf als banenmotor voor lokale werkgelegenheid altijd een plek te geven om hun activiteiten te ontplooien.

Vestigingsklimaat

AKT is er van overtuigd dat gezonde en bloeiende ondernemingen belangrijk zijn voor de vitaliteit van een gemeente of regio. Zulke ondernemingen zorgen niet alleen voor (lokale) werkgelegenheid, maar brengen ook dynamiek, creativiteit en innovatie binnen de gemeente. Daarmee bepalen ondernemingen voor een belangrijk deel ‘het gezicht’ van onze gemeente naar buiten toe en leveren zij een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid binnen onze gemeente.

Onze waarneming is dat de (investerings-)plannen van bestaande ondernemingen verzanden in stroperige gemeentelijke molens.

Uit onderzoek blijkt dat de 5 belangrijkste factoren die een rol spelen bij de keuze van een onderneming om zich ergens te vestigen zijn:

·        Beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel;

·        Bereikbaarheid;

·        Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening;

·        Kwaliteit en diversiteit van werklocaties/bedrijventerreinen;

·        Leefbaarheid.

Volgens AKT liggen voor een goed vestigingsklimaat de grootste knelpunten bij de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Het omvormen van de gemeentelijke organisatie naar een deskundige en dienstverlenende organisatie moet voor dit deel met voorrang gevormd worden. De bedrijventerreinen binnen onze gemeente zijn – mede door uitgesteld onderhoud en achterblijvende investeringen – behoorlijk verouderd. Daar moet extra geld voor vrij gemaakt worden. Ondernemingen die al bestaan zijn tot nu toe de kurk geweest waar onze gemeentelijke economie op heeft gedreven en die moeten we niet links laten liggen maar moeten we koesteren. De gemeente moet alles in het werk stellen om deze ondernemingen de kans te geven om voort te blijven bestaan of zelfs te groeien.

Ook zijn bestaande ondernemingen gebaat bij een slagvaardige en dienstverlenende gemeentelijke organisatie die kansen ziet in plaats van belemmeringen zoekt. Bestaande bedrijven moeten veel actiever dan nu betrokken worden bij gemeentelijke planvormingen, actief benaderd, geïnformeerd en betrokken worden bij evenementen en onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur. De gemeente moet bedrijvencontactdagen stimuleren en maximaal faciliteren. Dat alles voor een gezond vestigingsklimaat voor ondernemingen wat een zeer positieve uitstraling zal hebben op de leefbaarheid in de woonkernen van onze hele gemeente. Deze bedrijven kunnen rekenen op inzet van AKT als het gaat om hun bedrijfsontwikkeling binnen de gemeente.

De Brabantse Wal is door de Europese Unie aangewezen als gebied waar bijzondere regels gelden voor de bescherming van het grote aantal soorten dieren en planten dat er leeft. Daarnaast is een groot deel van de gemeente aangewezen als waterwingebied. AKT staat voor het verantwoorde gebruik en beheer van het bijzondere gebied waarin ons gemeente ligt. Dat betekent voor de vestiging van bedrijven dat AKT milieuvervuilende bedrijven uit onze gemeente zal proberen te weren en de deuren alleen maar wagenwijd wil openzetten voor milieuvriendelijke ondernemingen. Vanuit onze missie willen we daarbij voorrang geven aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Het zijn immers dit soort bedrijven die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid binnen onze gemeente.

Middenstand

De kernen moeten weer gaan bruisen! In de gemeente moet sprake van een gevarieerd winkelaanbod, in ieder geval voor alle primaire zaken. Per kern is het wenselijk om een winkels te clusteren. Dit versterkt de gehele middenstand en vermindert de parkeerdruk buiten het winkelgebied. AKT wil dat er gericht gesproken wordt met vastgoedeigenaren om de huidige leegstand weg te werken of en andere invulling hieraan te geven.

Recreatie en toerisme

De gemeente Woensdrecht heeft veel te bieden op recreatief vlak. Onze gemeente kent een unieke ligging op de Brabantse Wal, grenzend aan de Zeeuwse polders en Belgische natuurgebieden. Alle verkeer passeert de Brabantse Wal, gelegen op het kruispunt Rotterdam-Roergebied-Antwerpen-Zeeland. Dit biedt potentiële perspectieven voor het streektoerisme. De gemeente moet op zoek gaan naar ontwikkelaars en ondernemers die zich willen vestigen om de Brabantse Wal nog aantrekkelijker te maken.

AKT wil de promotie van dit unieke stukje Nederland en de poort naar Antwerpen nog meer op de kaart zetten, waarbij:

·        Natuur- en cultuurhistorie een essentieel onderdeel vormen;

·        Iedereen die in de Woensdrechtse natuur recreëert, dit in alle rust en vrijheid moet kunnen doen;

·        Aantrekkelijke fiets-, ruiter- en wandelroutes worden behouden en onderhouden;

·        Natuurgebieden zoveel mogelijk toegankelijk blijven.

Bij een dergelijk beleid past een aanpassing van de recreatieparken. Campings en recreatieparken moeten weer volledig beschikbaar worden voor toeristen en recreanten.

Toegankelijk Woensdrecht

Openbaar vervoer

In de gemeente Woensdrecht is het openbaar vervoer door provinciale bezuinigingen niet meer zo frequent en wijdverspreid als voorheen. Dit heeft tot een paar knelpunten geleid die nu door inwoners en burgerinitiatieven worden opgelost. Het in standhouden van het huidige openbaar vervoer is een minimale eis die inwoners aan de overheid mogen stellen. Ondersteuning van burgerinitiatieven op het gebied van mobiliteit krijgt bij AKT een hoge plek op de politieke agenda.

Verder blijven we de aandacht vestigen op het realiseren van een NS-halte aan het spoortraject tussen Vlissingen en Bergen op Zoom.

Wegen en fietspaden

Er is de laatste jaren hard gewerkt om de verkeersstromen in goede banen te leiden. Het omleiden van niet-bestemmingsverkeer en het minder aantrekkelijk maken van sluiproutes voor onder andere vrachtverkeer hebben deels tot verbetering geleid. De 30-km zones moeten zodanig ingericht zijn, dat er gecontroleerd en gehandhaafd kan worden. AKT neemt dit mee in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Het toenemend gebruik van elektrische fietsen stelt andere eisen aan de fietspaden. AKT wil daarom dat alle bestaande fietspaden en routes geëvalueerd zijn en zo nodig aangepast worden op bruikbaarheid. Voor AKT heeft dit grote prioriteit, zeker in een fiets- en wielergemeente als Woensdrecht.

Verlichting

Al veel fietspaden in de gemeente Woensdrecht zijn voorzien van – al dan niet slimme – verlichting. Voor iedereen geldt dat goed werkende verlichting een must is langs de vele fietspaden die er zijn. Met name op de fietspaden die door de (schoolgaande) jeugd gebruikt wordt, is het een must die te voorzien van goede verlichting. AKT streeft ernaar om alle fietspaden te voorzien van verlichting.

Cultureel en sportief Woensdrecht

Cultuur, sport en verenigingsleven kleuren de samenleving en zijn belangrijk voor onze inwoners. AKT is blij met ons rijke, betaalbare en gevarieerde aanbod aan culturele voorzieningen en (sport-) verenigingen en wil die ook onverminderd in stand houden.

Cultuur

AKT draagt alle culturele activiteiten een warm hart toe. We staan altijd open voor suggesties vanuit de organiserende verenigingen en stichtingen. Bibliotheken en heemkundekringen bieden hierin een maatschappelijke meerwaarde.

Cultureel erfgoed

Met een rijke historie in onze gemeente, is het van belang dit op een passende manier voor onze toekomstige generaties vast te leggen. Dat kan zijn door een gebouw als gemeentelijk monument of beeldbepalend te benoemen, maar ook het blijvend herdenken van Woensdrechtse gebeurtenissen, zoals de Slag om Woensdrecht. Dit heeft de identiteit van Woensdrecht bepaald en mag niet verloren gaan.

Sport

AKT is van mening dat professionele sportbeoefening zichzelf moet kunnen bedruipen. Investeren in activiteiten om professionele wedstrijden naar onze gemeente te halen mag niet ten koste gaan van de lokale sportbeoefening, maar moet eerder een stimulans hiervoor zijn.

Verenigingsleven

Verenigingen draaien op vrijwilligers, die de bouwstenen vormen van onze samenleving. AKT pleit voor een gelijk speelveld voor alle verenigingen en een daarbij passend subsidiebeleid. De BWI moet er zijn vóór en ter ondersteuning van de verenigingen. Alle sportverenigingen moeten kunnen beschikken over kwalitatief goede voorzieningen.

Coöperatief Woensdrecht

Ontwikkelingen in de samenleving, decentralisatie van overheidstaken en bezuinigingen vragen een andere manier van werken door de gemeente. Deze manier moet bijna altijd gericht zijn op samenwerking. Hierbij wordt de uitvoering niet meer opgelegd door de gemeente, maar op basis van samenwerking met anderen. Dit vraagt om een groot verbindend vermogen van gemeente, waarbij kennis, lerend werken en netwerken centraal staan. AKT is niet tegen samenwerken, maar is wel van mening dat bij samenwerking aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Samenwerking mag er volgens AKT nooit toe leiden dat een gemeente haar verantwoordelijkheden neerlegt bij een andere gemeente of organisatie.

Samenwerken doe je op basis van gelijkwaardigheid en mag dus nooit leiden tot ‘slikken of stikken’. Dat betekent dat, ook als je taken laat uitvoeren door een andere partij, je zelf tenminste nog de kennis in huis moet hebben om een gelijkwaardige gesprekspartner voor de uitvoerende partij te kunnen zijn. Zoals hierboven al is aangegeven is het risico van samenwerking dat er weer een te grote afstand ontstaat tussen de inwoner en de gemeente. Voor taken waarvoor dat relevant is, vinden we dat er tenminste in iedere gemeente 1 of meer dagen per week een steunpunt/vraagbaak moet zijn waar inwoners met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen.

Tenslotte zijn we van mening dat voorafgaande aan iedere vorm van samenwerking er een kosten-batenanalyse moet komen waaruit blijkt dat de gewenste samenwerking inderdaad leidt tot lagere uitvoeringskosten, en dat er een risicoanalyse is opgesteld waaruit de financiële risico’s blijken inclusief de mogelijke maatregelen om deze risico’s te beperken.

Samenwerkingsverbanden

Op steeds meer terreinen werkt de gemeente samen met anderen. Enkele bekende voorbeelden zijn de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

De samenwerking van onze Sociale Dienst met Bergen op Zoom en Steenbergen moet de komende periode verder versterkt te worden, mogelijk met andere gemeenten. AKT denkt daarbij op de schaal van de 9 gemeenten die ook samen de WVS besturen. Het voordeel hiervan is dat op economisch en sociaal gebied er één krachtige organisatie in onze regio ontstaat die beter en efficiënter de werkgelegenheid in ons gebied kan organiseren.

Dienstverlenend Woensdrecht

De samenleving verandert; inwoners worden steeds mondiger en nemen steeds vaker het voortouw bij het nemen van initiatieven in hun leefomgeving. Van inwoners wordt ook verwacht dat zij zelf steeds meer (voor elkaar) doen. Dit vraagt om een gemeente die met deze verandering meebeweegt.

Dienstverlening

Veel inwoners ervaren de afstand tot de gemeentelijke dienstverlening als te groot. De verdergaande digitalisering is ook in onze gemeente in de praktijk vorm gegeven. Dit resulteert in de mogelijkheid om een melding ieder moment van de dag in te dienen. Echter de afhandelingstermijn wordt bepaald door de bezetting van de afdeling, waar de melding betrekking op heeft. Door het meldingssysteem verder te digitaliseren door de melder een bericht te sturen waarop zijn melding wordt opgepakt, haalt al een hele hoop ergernis weg over de dienstverlening. Ook een melding die niet door onze gemeente kan worden afgehandeld, moet open blijven staan tot het moment van afhandeling.

Voor AKT blijft het daarnaast belangrijk dat er voor onze inwoners en bedrijven een goede telefonische en fysieke bereikbaarheid is. Digitalisering mag nooit in de plaats komen van persoonlijk contact. De loketfunctie moet een passende bereikbaarheid hebben voor het aanbod. Grotendeels op afspraak, maar ook de inloopfunctie moet voorlopig nog behouden worden.

Kwaliteit gemeentelijke organisatie

De veranderingen in de samenleving hebben invloed op de wijze waarop de organisatie werkt. Dit vraagt om een hoog aanpassingsvermogen en flexibiliteit van de organisatie. Bij het streven naar kwaliteit staat een continue uitwisseling tussen klant en organisatie centraal. Oftewel een helder beeld wat klanten willen enerzijds en een voortdurende verbetering van de organisatie om aan die klantwensen tegemoet te kunnen komen anderzijds.

Volgens AKT mag van de gemeentelijke organisatie verwacht worden dat:

·        Inwoners en bedrijven op een vlotte wijze geholpen worden, met zo kort mogelijke wacht- en doorlooptijden;

·        De gemeentelijke organisatie bij haar functioneren uitgaat van dienstbaarheid aan de gemeenschap en in samenspraak met die gemeenschap plannen maakt en beleid ontwikkelt;

·        De kwaliteit van geleverde diensten en producten niet ter discussie staat en deze producten en diensten binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden geleverd;

·        Gemeentelijke informatievoorziening juist, volledig en goed te begrijpen is, met zo weinig mogelijk ambtelijk en juridisch taalgebruik;

·        De gemeentelijke organisatie goed bereikbaar is, zowel via de fysieke als de digitale weg;

·        Bewoners en bedrijven correct en met open vizier behandeld worden;

·        Medewerkers de ruimte geboden wordt om zich verder te kunnen ontwikkelen;

Een aantal van de hierboven genoemde punten zijn al goed of redelijk op orde, maar er zijn ook punten waar nog hard aan gewerkt moet worden. AKT wil de komende jaren daadwerkelijk tijd en energie steken in de verdere verbetering van het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Daarbij wil AKT de aandacht niet alleen richten op de organisatie, maar ook op de politieke en bestuurlijke aansturing van de organisatie.

AKT wil daadwerkelijk invulling gaan geven aan het stimuleren van burgerparticipatie omdat we erin geloven dat een juiste invulling daarvan leidt tot:

·        Meer onderling begrip tussen inwoners en de gemeentelijke organisatie;

·        Meer betrokkenheid van inwoners en ambtenaren bij het wel en wee van de gemeente;

·        Reductie van kosten;

·        Verbetering van de dienstverlening.

Financieel Woensdrecht

De financiën van de gemeente zijn vergelijkbaar met het eigen huishoudboekje. De enige uitzondering is dat de euro’s die hiermee gemoeid zijn van en voor de gemeente en haar inwoners zijn. Des te belangrijker om hier op een zorgvuldige wijze mee om te gaan.

Het voeren van een transparante boekhouding waarin periodiek de stand van zaken van de financiële resultaten zichtbaar zijn is één van de belangrijkste zaken om verantwoording af te leggen en om tijdig bij te kunnen sturen. De huidige (kwartaal-)rapportages zijn een stap in de goede richting. AKT wil een begroting voor het komende jaar en een meerjarenbegroting, die gebaseerd zijn op visie en beleid. AKT vindt, dat er op het moment dat er een negatief resultaat dreigt te ontstaan beleidskeuzes moeten resulteren in bezuinigingen en/of ombuigingen. Dus niet bezuinigen om te bezuinigen.

De inkomsten van de gemeente zullen efficiënt ingezet worden om de dienstverlening naar de inwoners te bewerkstellingen. De lasten voor onze inwoners zullen beperkt worden en waar mogelijk binnen de inflatieverhogingen blijven. Wat AKT niet wil, is belasting innen waarvoor geen bestemming is. De legeskosten zullen blijvend kostendekkend moeten zijn en de opgebouwde reserves en voorzieningen worden beoordeeld aan de onderliggende plannen. De grootste uitgavenpost van de gemeente is personeelslasten. AKT wil een sociaal en verantwoord personeelsbeleid, bureaucratie op alle fronten bestrijden en sturen op gemeentelijke efficiency en effectiviteit van de ambtelijke organisatie.

Bij democratie hoort transparantie. Ieder mens hoort te kunnen begrijpen waar zijn of haar volksvertegenwoordigers mee bezig zijn. Dit geldt ook voor de gemeentelijke begroting. Het is wenselijk om een duidelijke samenvatting van de belangrijkste punten te geven, zodat geïnteresseerde inwoners van de gemeente Woensdrecht kunnen begrijpen wat er in en uit de gemeenteportemonnee gaat. Hierdoor wordt een beter beeld gevormd over het gemeentelijk huishoudboekje.

AKT heeft een goede reputatie ten aanzien van solide financieel beleid en komt nooit met financieel onverantwoorde voorstellen. Die reputatie blijft AKT waarmaken. De tijden van grote schaarste aan middelen behoren inmiddels tot het verleden. Dat betekent echter niet dat minder zorgvuldig met de middelen kan worden omgegaan. Een goede balans tussen inkomsten en uitgaven, maar ook een zorgvuldig beleid voor toekomstige uitgaven, zorgen dat de gemeentelijke financiën op orde blijven:

·        AKT kiest ervoor om de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie continu te monitoren op noodzaak, klantgerichtheid en efficiëntie en waar nodig op tijd aanpassingen te doen;

·        AKT wil inwoners en ondernemers in de gemeente Woensdrecht minder belasten met een overdaad aan regels en controle. Hierdoor kunnen de gemeente en de ondernemers een stuk efficiënter werken;

·        AKT kiest voor investeringen die zich (deels) terugverdienen:

o   Investeringen in werkgelegenheid betalen zich bijvoorbeeld terug in minder uitkeringen;

o   Investeringen in het verenigingsleven en/of voorzieningen betalen zich terug omdat blijkt dat actieve deelname in de samenleving minder zorgkosten met zich meebrengt.

·        AKT wil een actieve en professionele lobby om subsidies te kunnen binnenhalen.

Slotwoord

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dit Brabants gezegde, past zeker bij de gemeente Woensdrecht. Geen praatjes, maar gemoedelijk en gastvrij. Samengevat: Een krachtig Woensdrecht

In een krachtig Woensdrecht, praat je met elkaar, respecteer je elkaars mening en zet je samen de schouders eronder om een sterk Woensdrecht verder op de kaart te zetten. Alle Kernen Troef gelooft in de kracht van de Woensdrechtenaren die op het niveau van de eigen straat, buurt of wijk proberen het fijn met elkaar te hebben.

Dit partijprogramma is zorgvuldig samengesteld waarbij de geluiden uit de samenleving verwerkt zijn.

Alle Kernen Troef heeft inmiddels een duidelijk eigen gezicht in de Woensdrechtse samenleving. Zaken die door Den Haag geregeld worden, moeten op lokaal gemeentelijk niveau vertaald worden. AKT pakt deze vertaling realistisch op en gaat voor uitdagingen en oplossingen, die per kern mogen verschillen. Maatwerk in oplossingen kan het grote verschil maken.

Daarom is het zo belangrijk dat uw stem gehoord wordt. AKT vertegenwoordigt u graag in de gemeenteraad. Een stem op AKT is daarom dus ook een stem voor de lokale politiek in de gemeente Woensdrecht.

Wij hopen dat dit partijprogramma u voldoende duidelijk heeft gemaakt waar AKT voor gaat en staat. Mochten er desondanks nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom niet maar neem contact met ons op met onze lijsttrekker, John Mathijssen. Hij is bereikbaar via info@allekernentroef.nl.